STANOVY

Golf Indoor Club Prague o.s.

ze dne 14. prosince 2011

 

Článek 1

Všeobecná ustanovení

1. Golf Indoor Club Prague o.s.  je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990, o sdružování občanů.

2. Golf Indoor Club Prague o.s.  je právnickou osobou a může zřizovat organizační jednotky, zakládat jiné právní subjekty nebo se dle těchto stanov stát součástí jiných právních subjektů.

Článek 2

Název a znak sdružení

1. Název občanského sdružení je:

Golf Indoor Club Prague o.s.  

(dále jen „GICP“ nebo „klub“).

2. Znakem klubu je logo:

 Vložený obrázek 1

Článek 3

Sídlo GICP

1. Sídlo GICP je na adrese: Ovesná 7, budova č.8, Praha 10, Horní Měcholupy, 109 00

2. Kancelář GICP je na adrese: Ovesná 7, budova č.7, Praha 10, Horní Měcholupy, 109 00

 

Článek 4

Cíle GICP

1. Základním cílem činnosti GICP je zajišťování kvalitních podmínek pro sportovní golfovou

činnost svých členů a vytváření podmínek k aktivnímu provozování golfové hry.

2. K naplnění výše uvedeného cíle bude GICP klást důraz zejména na:

- všeobecný rozvoj a propagaci golfového sportu a jeho hodnot jako prostředku aktivního odpočinku;

- zajišťování sportovní činnosti svých členů se zřetelem na výchovu a vyhledávání mladých talentů pro golfovou hru, výkonnostní a vrcholový golf;

- smluvní zajištění používání kvalitního golfového hřiště a zázemí pro členy GICP;

- rozšiřování nabídky služeb souvisejících s provozováním a rozvojem golfového sportu, zejména podpory mládeže;

- koordinaci sportovní a jiné činnosti s činností České Golfové Federace (dále jen „ČGF“);

- zajišťování financování výše uvedených činností z dostupných zdrojů, tj. zajištění nezbytné organizační a hospodářské činnost.

 

Článek 5

Vznik a zánik členství v GICP

1. O přijetí zájemců za člena GICP rozhoduje správní rada, přičemž na přijetí za člena klubu není právní nárok a správní rada má právo přihlášku odmítnout, a to i bez udání důvodu.

2. Členem GICP se může stát fyzická osoba, která splní následující podmínky:

a) souhlasí se stanovami GICP a zaváže se k jejich bezvýhradnému dodržování, ztotožňuje se s cíli GICP a má zájem podílet se na jejich naplňování;

b) řádně vyplní a vlastnoručně podepíše písemnou přihlášku a doručí ji do kanceláře GICP (u nezletilé fyzické osoby její zákonný zástupce);

c) uhradil stanovený roční klubový příspěvek, jehož výši pro každý rok schvaluje správní rada, nejpozději do 31.10 roku předcházejícího.

 d) uzavřel smlouvu s GICP. (dále jen „Centrum“) o poskytování služeb.

 

3. O schválení či neschválení přihlášky vyrozumí správní rada GICP žadatele o členství písemnou (a to i elektronickou) formou, a to do čtrnácti (14) dnů od doručení přihlášky.

4. Po přijetí do GICP obdrží každý člen členskou kartu GICP.

5. Pokud není stanoveno jinak, vzniká členství na dobu jednoho roku. Se souhlasem správní rady GICP může být v odůvodněných případech členství v GICP na žádost člena na dobu určitou přerušeno.

6. Člen může postoupit práva a povinnosti (děděním, darováním, prodejem) vyplývající z jeho členství na další osobu. Tato osoba musí být schválena jako řádný člen GICP.  Postoupení práva, podléhá souhlasu správní rady.

7. Členství v GICP zaniká:

a) úmrtím člena;

b) ukončením smlouvy s Centrem

d) písemnou dohodou GICP a člena;  

e) rozhodnutím správní rady o vyloučení člena z GICP v případech, kdy člen poruší stanovy GICP, předpisy a pokyny orgánů GICP, nedodržuje závazky a povinnosti vůči GICP nebo svým jednáním poškozuje GICP, a to po předchozím upozornění člena, učiněné správní radou, na možnost vyloučení z GICP.

 

8. Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence GICP.

9. Ukončením členství z jakéhokoliv důvodu nevzniká členovi nárok na finanční a jiné vyrovnání a na vrácení jakýchkoliv již zaplacených příspěvků. Případné finanční závazky člena vůči GICP zůstávají ukončením členství nedotčené.

 

 

 

Článek 6

Druhy členství v GICP;

 

Vstupní příspěvek a roční klubový příspěvek

1. Stanovy GICP rozlišují tyto druhy členství:

a) Osobní členství.

Osobní členství je určeno pro fyzickou osobu starší osmnácti (18) let. Členovi nenáleží volební hlas na valné hromadě.

b) Přidružené osobní členství.

Přidružené osobní členství může získat osoba starší osmnácti (18) let, která je manželem/manželkou nebo druhem/družkou člena GICP. Členovi nenáleží volební hlas na valné hromadě.

c) Junior členství.

Junior členství je určeno osobám do osmnácti (18) let včetně. Junior členovi nenáleží volební hlas na valné hromadě.

f) Čestné členství.

Čestné členství může získat fyzická osoba na základě rozhodnutí správní rady GICP. Čestné členství se uděluje významným osobnostem nebo se uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj centra a klubu. Se vznikem čestného členství není spojena povinnost platit klubový příspěvek. Držitel čestného členství má všechna práva a povinnosti řádného člena, nenáleží volební hlas. Rozhodnutím správní rady může být čestné členství rovněž zrušeno.

g) Jiné druhy členství.

Správní rada GICP má právo rozhodovat o zavedení nových druhů členství a stanovit práva a povinnosti členů s novým členstvím související.

 

2. Výši klubového příspěvku pro příslušný kalendářní rok stanoví svým rozhodnutím správní rada GICP.

 

Článek 7

Práva a povinnosti člena GICP

 

1. Člen GICP má právo:

a) účastnit se valné hromady GICP a předkládat na ní své náměty a připomínky

b) využívat nabízených služeb GICP a účastnit se akcí pořádaných GICP;

 

2. Člen GICP má povinnost:

a) ctít a dodržovat golfová pravidla a zásady golfové etiky;

b) řídit se stanovami GICP a plně respektovat pokyny a rozhodnutí správní rady GICP a svým jednáním přispívat k dobrému jménu GICP;

c) v řádném termínu uhradit roční klubový příspěvek schválený správní radou pro příslušný kalendářní rok;

d) oznámit GICP případnou změnu adresy pro doručování nebo jiné důležité změny;

e) chránit majetek GICP a golfové zařízení, včetně jeho vybavení, které GICP využívá ke své činnosti, před poškozením, zničením nebo odcizením.

3. Členská práva a povinnosti mohou být vymezena, omezena nebo zrušena jen na základě stanov GICP. Práva a povinnosti členů mohou být také doplněna a upřesněna vnitřními předpisy a pokyny GICP, schválenými správní radou GICP

 

Článek 8

Orgány sdružení

1. Správní rada

1.1. Nejvyšším výkonným a řídícím orgánem GICP je správní rada. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech sdružení. První správní rada je nominována na základě usnesení přípravného výboru.

1.2. Správní rada je tří (3) členná, přičemž členové správní rady jsou voleni na dobu 15 let. Opětovné zvolení je možné. Ze svého středu si správní rada po svém zvolení volí prezidenta a víceprezidenta klubu také na 15 let. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů.

1.3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba starší osmnácti (18) let, která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a je členem GICP.

1.4. Členy správní rady jmenuje správní rada a odsouhlasuje je hlasováním, ve kterém musí být nominace přijata nadpoloviční většinou.  

1.5. Za člena, který odstoupil nebo jinak ztratil členství ve správní radě, může správní rada kooptovat náhradního člena, který musí být schválen zbývajícími členy správní rady.

1.6. Správní rada zasedá minimálně čtyřikrát (4x) ročně.

1.7. Správní radu svolává k zasedání prezident, případně pověřený člen správní rady, a to písemnou pozvánkou, doručenou členům správní rady GICP nejpozději sedm (7) dnů před zasedáním. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a navržený program jednání.

1.8. Správní rada může podle své úvahy přizvat na své zasedání i další osoby, zejména členy jiných orgánů sdružení, zaměstnance GICP nebo členy. Tyto přizvané osoby nemají žádné hlasovací právo.

1.9. Za GICP jednají členové správní rady a to vždy každý samostatně. Za GICP podepisují společně vždy dva členové správní rady.

1.10. Správní radě náleží zejména:

a) rozhodovat ve všech věcech vedení a činnosti sdružení;

b) svolávat valnou hromadu a organizačně zajišťovat její průběh

c) rozhodovat o změně stanov;

d) navrhovat a schvalovat interní předpisy GICP.

 

2. Valná hromada

2.1. Valnou hromadu tvoří správní rada GICP s hlasovacím právem.

2.2. Valné hromady se mohou rovněž zúčastnit třetí osoby na základě písemného pozvání správní rady. Veřejnosti není valná hromada přístupná.

2.3. Jednání valné hromady řídí prezident GICP nebo jím pověřená osoba.

2.4. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti více jak 50 % členů správní rady v den konání valné hromady. Pokud není valná hromada usnášeníschopná od stanoveného začátku jednání, svolá správní rada do čtyř (4) týdnů náhradní valnou hromadu.

2.5. Svolávání valné hromady se děje písemnou pozvánkou, adresovanou do bydliště (na doručovací adresu) každého člena správní rady, doručenou nejméně čtrnáct (14) dnů před konáním valné hromady.

2.6. Pro hlasování na valné hromadě se stanovují následující pravidla:

Hlasování na valné hromadě je vždy veřejné, kromě volby členů správní rady GICP. Návrh je přijat, případně je zvolen ten, kdo obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů přítomných členů GICP na jednání valné hromady.

2.7. Žádné rozhodnutí či usnesení valné hromady nesmí být v rozporu s jakýmkoliv článkem stanov GICP.

Článek 9

Zásady hospodaření GICP

 

1. GICP hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou.

2. Zdrojem příjmů klubu jsou především:

a) roční klubové příspěvky;

b) příjmy z klubových akcí pořádaných GICP;

c) dotace, dary, granty, odkazy a ostatní příspěvky.

 

3. Získané finanční prostředky požívá GICP především pro naplnění svých cílů stanovených v článku 4 těchto stanov a na krytí administrativně správních výdajů sdružení.

 

4. Sdružení vede řádné účetnictví v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

5. Správní rada uzavřela smlouvu o spolupráci a provozování své činnosti v indoor centru s jeho vlastníkem.

Článek 10

Závě­rečná usta­no­vení


1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy

2. Změny ve stanovách jsou plně v kompetenci správní rady a řídí se článkem 8
3. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 14.11.2011

4. Ostatní se řídí interními předpisy, schválenými správní radou